Verksamhets berättelse 2014

 

Årsmötet 2014

Årsmötet ägde rum den 16 mars i Teaterladan. Ca 20 personer deltog på årsmötet. Efter detta fylldes Teaterladan av besökare för att lyssna på Bo Franssons presentation i ord och bild-och ton-av Ulla Billqvist.

Arrangemanget var mycket uppskattat!

Styrelsen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Brittinger Örenius, Ordförande

Arne Dahlström

Kerstin Ejdertoft, Kassör

Leif Lannerhag

Birgitta Lindahl

Anna Ericsson, Ersättare

Inger Sundström, Ersättare

Styrelsemöten

Styrelsen har avhållit 6 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Därtill ett flertal överläggningar inför ansökningar av bidrag mm inför jubileumsåret 2015. Perioden har präglats av en intensiv förberedelse inför detta år.

Medlemsinformation

Vid tre tillfällen har medlemsinformation via post tillsänts medlemmarna. Mycket till att via telefon kontakta flertalet av medlemmarna för att justera och uppdatera medlemsregistret. Många medlemmar har flyttat eller avliditoch vi minskar därför i medlemsantal liksom de flesta föreningar idag. Ett 10-tal nya medlemmar har dock tillkommit.

Vi har också en Facebook sida med ca 90 kontakter samt hemsidan som uppdaterats under året.

Ekonomi

Gällande ekonomin för perioden hänvisas till bokslut och revisorernas berättelse.

Bidrag

Noteras bör att vi under året beviljats 50 000: – i bidrag från Örebro 750 år för genomförande av program under jubileumsåret 2015.

Projekt Jeremias

Dessutom har vi ett avtal och en samverkan med Staffan Ernestam gällande opublicerat Jeremiasmaterial där Ernestam för föreningen dokumenterar skrifter, dikter mm som finns i bl.a. Stadsarkivet och Arkivcentrum. Detta är ett omfattande projekt som är angeläget ur många aspekter inte minst historiskt och kulturellt.

Materialet kommer att sammanställas under senvåren 2015 och bearbetas vidare för allmän publicering i toner och skrifter. Arbetet beräknas färdigställas under hösten 2015.

För detta projekt har föreningen fått bidrag från Örebro Kommun, Adolf Lindgrens Stiftelse samt Region Örebro omfattande ca 240 000:- som utgått till Staffan som ersättning för detta arbete.

Sponsring

Vidare kan noteras att vi fått möjligheter till ytterligare bidragsmedel för genomförandet av program under jubileumsåret via 750-års kommittén. Genom detta kommer vi att kunna tillföra föreningen lika mycket i bidragspengar som vi själva, genom sponsring, försäljning och ev. egna medel, kan inbringa. Detta arbete pågår under mars-april 2015.

Ett omfattande arbete under främst hösten 2014 har gjorts av styrelsen för att uppnå dessa möjligheter för föreningen.

 

 

Jeremiasdagen 2014

Som traditionen anger arrangerades den 17 augusti Jeremiasdagen. Detta år beroende på väderlek, i Teaterladan som fylldes till bredden.

Staffan Ernestam, Dixie Eriksson och Åsas Kapell medverkade varvat med populär allsång. Under denna konsert genomförde föreningen även ett mindre lotteri.

Jullotteriet 2014

Vid tre tillfällen deltog föreningen på Wadköpings julmarknader med vårt jullotteri. Dessvärre minskar försäljningen då besökarna är färre och få har tillgång till kontanter. Vi kommer att fundera vidare inför kommande julmarknader för att hitta kompletterande former för att synas på marknaderna och marknadsföra föreningen.

Till sist!

Vi vill rikta ett stort tack till personalen på Wadköpings kansli för gott samarbete inte minst gällande gemensam planering inför jubileumsfirandet!

2015 kommer bli ett spännande år i Wadköping. Föreningen kommer att erbjuda bl.a. följande;

Cajsa Warg aktiviteter – Jubileumsskrift för Wadköping – Nytt bildspel– Annonsering – Jeremiasdag – Medlemsvärvning

Vi hälsar Er alla varmt välkomna och ställer härmed våra platser till förfogande!

 

Örebro i mars 2015

Styrelsen

Brittinger Örenius Arne Dahlström Kerstin Ejdertoft

 

Leif Lannerhag Birgitta Lindahl Anna Ericsson

 

Inger Sundstöm