Förenings Stadgar

STADGAR

För FÖRENINGEN WADKÖPINGS VÄNNER, antagna vid konstituerande sammanträde 1991-02-21.

1.

Namn och ändamål:

Den ideella FÖRENINGEN WADKÖPINGS VÄNNER har till ändamål att aktivt medverka till bevarande, förnyelse, verksamhet i och utbyggnad av kulturreservatet Wadköping i Örebro.

2.

Medlemskap:

Föreningen är öppen för medlemskap av enskilda samt företag/juridiska personer.

3.

Styrelse:

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmöte och som består av tre ledamöter, utsedda på 2 år och tre ledamöter, utsedda på 1 år. Ordföranden utses av årsmötet på 1 år.

För ledamöterna skall finnas tre suppleanter utsedda på 1 år.

Antalet ledamöter och suppleanter kan förändras om årsmötet beslutar det.

Styrelsen skall ha sitt säte i Örebro.

4.

Räkenskapsår:

Föreningens räkenskaper skall avslutas per kalenderår.

5.

Revision:

För revision av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer och en revisorssuppleant, som utses för ett år i taget av årsmötet.

6.

Årsmöte:

Med början 1992 skall årsmöte hållas årligen före utgången av april månad.

Skriftlig kallelse till årsmötet skall vara utsänd senast tio dagar före mötet.

Vid årsmötet skall förekomma:


a)      Val av mötesfunktionärer

b)      Fråga om mötets behöriga utlysande

c)       Behandling av styrelseberättelse, räkenskaper och revisionsberättelse

d)      Beslut i fråga om ansvarsfrihet

e)      Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisionssuppleant och valberedning.

f)       Beslut om firmateckning

g)      Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller medlem.

h)      Fastställande av årsavgift.

7.

Stadgeförändring:

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas av årsmöte. Fråga om ändring av stadgarna skall väckas i sådan tid att ändringsförslag kan utsändas med kallelsen till årsmötet.

8.

Upplösning av förening:

Beslut att föreningen skall upphöra med sin verksamhet skall fattas av årsmöte. Då sådant beslut fattas skall föreningens tillgodohavanden överföras till huvudmannen för kulturreservatet Wadköping och föreningens handlingar tillställas Örebro kommuns arkiv.